mruby のテスト用に MySQL 環境を自動で構築する mruby-test-mysqld を書いた

#mruby #mysql

mysqladminつらい。

#mysql

MySQL 5.5未満で pt-online-schema-change を使おうとして、innodb_lock_wait_timeout にハマった話

#mysql

MySQL Casual Talks vol.7でMySQL 4.0について発表してきた

#mysql

MySQL AllStar v0.2

#mysql #vagrant

MySQL AllStarというVagrantboxを作った

#vagrant #mysql